Průkaz energetické náročnosti budov (zkráceně PENB)

Jedná se o dokument, který má provést zhodnocení a porovnání energetické náročnosti stavebních objektů. Ten má sloužit hlavně pro zjednodušené porovnávání provozních nákladů u různých nemovitostí. Dále může být využit jako orientační ukazatel pro hledání možností jak snížit a ušetřit na provozních nákladech, či jako výchozí podklad pro energetický audit. Dále je zákonná povinnost mít průkaz k žádosti o stavební povolení.

Průkaz provede zatřídění nemovitosti do jednotlivých tříd podle spotřeby energií. Počet tříd je celkem 7 a jsou označeny podle abecedy od "A" do "G". Kde objekt zatříděný do skupiny "A" má velmi nízkou spotřebu energií a tedy i nízké provozní náklady. Objekt ve skupině "G" je prakticky velmi nehospodárný za provozu.

Průkazy jsou podle zákona oprávněny realizovat pouze osoby k tomu certifikované. Oprávnění energetického specialisty vydává MPO (Ministerstvo Průmyslu a Obchodu) a to buď energetickým auditorům nebo autorizovaným projektantům.

Hlavní oblasti nejvyšších ztrát energií v objektech (ovlivňující zatřídění domů):

- Ústřední vytápění
- Ohřev teplé vody
- Chlazení
- Větrání
- Osvětlení

Hlavní oblasti nejvyšších zisků energií v objektech (ovlivňující zatřídění domů):

- Rekuperace tepla
- Tepelné čerpadlo
- Solární ohřev vody (Termické články)
- Solární výroba elektřiny (Fotovoltanické články)
- Koregenerační jednotky (plynový spotřebič na výrobu elekřiny a tepla)
- případně i sluneční zisky přes okna

Včetně legislativních změn 359/2003 Sb., 694/2004 Sb., 180/2005 Sb., 177/2006 Sb., 214/2006 Sb., 574/2006 Sb., 186/2006 Sb., 393/2007 Sb., 124/2008 Sb., 223/2009 Sb., 299/2011 Sb., 318/2012(implementace směrnice EU D31-2010) Sb., 103/2015 Sb.


§ 7 Snižování energetické náročnosti budov

(1) V případě výstavby nové budovy je stavebník povinen plnit požadavky na energetickou náročnost budovy podle prováděcího právního předpisu a při podání žádosti o stavební povolení, žádosti o změnu stavby před jejím dokončením s dopadem na její energetickou náročnost nebo ohlášení stavby to doložit průkazem energetické náročnosti budovy, který obsahuje hodnocení
a) splnění požadavků na energetickou náročnost budovy na nákladově optimální úrovni od 1. ledna 2013,
b) splnění požadavků na energetickou náročnost budovy s téměř nulovou spotřebou energie, a to v případě budovy, jejímž vlastníkem a uživatelem bude orgán veřejné moci nebo subjekt zřízený orgánem veřejné moci (dále jen „orgán veřejné moci“) a jejíž celková energeticky vztažná plocha bude
1. větší než 1500 m2, a to od 1. ledna 2016,
2. větší než 350 m2, a to od 1. ledna 2017,
3. menší než 350 m2, a to od 1. ledna 2018,
c) splnění požadavků na energetickou náročnost budovy s téměř nulovou spotřebou energie, a to v případě budovy s celkovou energeticky vztažnou plochou větší než 1500 m2 od 1. ledna 2018, v případě budovy s celkovou energeticky vztažnou plochou větší než 350 m2 od 1. ledna 2019 a v případě budovy s celkovou energeticky vztažnou plochou menší než 350 m2 od 1. ledna 2020,
d) posouzení technické, ekonomické a ekologické proveditelnosti místního systému dodávky energie využívajícího energii z obnovitelných zdrojů, kombinované výroby elektřiny a tepla, soustavy zásobování tepelnou energií a tepelného čerpadla (dále jen „alternativní systém dodávek energie“).

(2) V případě větší změny dokončené budovy jsou stavebník, vlastník budovy nebo společenství vlastníků jednotek povinni plnit požadavky na energetickou náročnost budovy podle prováděcího právního předpisu a stavebník je povinen při podání žádosti o stavební povolení, žádosti o změnu stavby před jejím dokončením s dopadem na její energetickou náročnost nebo ohlášení stavby, anebo vlastník budovy nebo společenství vlastníků jednotek jsou povinni před zahájením větší změny dokončené budovy, v případě, kdy tato změna nepodléhá stavebnímu povolení či ohlášení, doložit průkazem energetické náročnosti budovy
a) splnění požadavků na energetickou náročnost budovy na nákladově optimální úrovni pro budovu nebo pro měněné stavební prvky obálky budovy a měněné technické systémy podle prováděcího právního předpisu,
b) posouzení technické, ekonomické a ekologické proveditelnosti alternativních systémů dodávek energie podle prováděcího právního předpisu,
c) stanovení doporučených opatření pro snížení energetické náročnosti budovy podle prováděcího právního předpisu.

(3) V případě jiné než větší změny dokončené budovy nebo větší změny dokončené budovy, při které se dokládají požadavky na snížení energetické náročnosti pro měněné stavební prvky obálky budovy nebo technické systémy, a která je provedena do 10 let od vyhotovení průkazu energetické náročnosti této budovy, jsou vlastník budovy nebo společenství vlastníků jednotek povinni plnit požadavky na energetickou náročnost budovy podle prováděcího právního předpisu a pro stavbu splnit požadavky na energetickou náročnost pro měněné stavební prvky obálky budovy nebo měněné technické systémy podle prováděcího právního předpisu; to doloží kopií dokladů, které se vztahují k měněným stavebním prvkům obálky budovy nebo měněným technickým systémům a které jsou povinni uchovávat 5 let.

(4) Stavebník, vlastník budovy nebo společenství vlastníků jednotek jsou dále povinni
a) vybavit vnitřní tepelná zařízení budov přístroji regulujícími dodávku tepelné energie v rozsahu stanoveném prováděcím právním předpisem; vlastníci a uživatelé bytů nebo nebytových prostor jsou povinni umožnit instalaci, údržbu a kontrolu těchto přístrojů,
b) zajistit v případě instalace vybraných zařízení vyrábějících energii z obnovitelných zdrojů, která jsou financována z programů podpory ze státních, evropských finančních prostředků nebo finančních prostředků pocházejících z prodeje povolenek na emise skleníkových plynů, v budově, aby tuto instalaci provedly pouze osoby podle § 10d; zajištění se prokazuje předložením kopie daňových dokladů týkajících se příslušné instalace,
c) zajistit při užívání budov nepřekročení měrných ukazatelů spotřeby tepla pro vytápění, chlazení a pro přípravu teplé vody stanovených prováděcím právním předpisem,
d) řídit se pravidly pro vytápění, chlazení a dodávku teplé vody stanovenými prováděcím právním předpisem,
e) u budov užívaných orgány státní správy s celkovou energeticky vztažnou plochou větší než 1500 m2 zařadit do 1. ledna 2015 tyto budovy do Systému monitoringu spotřeby energie uveřejněného na internetových stránkách ministerstva,
f) vybavit fyzickým nebo právnickým osobám, jež nakupují teplo, chlad nebo teplou vodu pro své vlastní konečné užití (dále jen „konečný zákazník“), vnitřní tepelná zařízení budov stanovenými měřidly podle zákona o metrologii; konečný zákazník má právo na instalaci těchto měřidel a zároveň je povinen umožnit jejich instalaci, údržbu a kontrolu,
g) vybavit, v případě bytových domů a víceúčelových staveb s dodávkou tepla nebo chladu ze soustavy zásobování tepelnou energií nebo s ústředním vytápěním nebo chlazením anebo společnou přípravou teplé vody každý byt a nebytový prostor přístroji registrujícími dodávku tepelné energie, kterými jsou stanovená měřidla podle zákona o metrologii anebo zařízení pro rozdělování nákladů na vytápění, v rozsahu a způsobem podle prováděcího právního předpisu; vlastníci a uživatelé bytů nebo nebytových prostor jsou povinni na základě výzvy vlastníka budovy nebo společenství vlastníků jednotek umožnit instalaci, údržbu a kontrolu těchto přístrojů.

(5) Požadavky na energetickou náročnost budovy podle odstavců 1 až 3 nemusí být splněny
a) u budov s celkovou energeticky vztažnou plochou menší než 50 m2,
b) u budov, které jsou kulturní památkou, anebo nejsou kulturní památkou, ale nacházejí se v památkové rezervaci nebo památkové zóně12), pokud by s ohledem na zájmy státní památkové péče splnění některých požadavků na energetickou náročnost těchto budov výrazně změnilo jejich charakter nebo vzhled; tuto skutečnost stavebník, vlastník budovy nebo společenství vlastníků jednotek doloží závazným stanoviskem orgánu státní památkové péče,
c) u budov navrhovaných a obvykle užívaných jako místa bohoslužeb a pro náboženské účely,
d) u staveb pro rodinnou rekreaci13), které jsou užívány jen část roku a jejichž odhadovaná spotřeba energie je nižší než 25 % spotřeby energie, k níž by došlo při celoročním užívání,
e) u průmyslových a výrobních provozů, dílenských provozoven a zemědělských budov se spotřebou energie do 700 GJ za rok,
f) při větší změně dokončené budovy v případě, že stavebník, vlastník budovy nebo společenství vlastníků jednotek prokáže energetickým auditem, že to není technicky nebo ekonomicky vhodné s ohledem na životnost budovy a její provozní účely,
g) u budov zpravodajských služeb,
h) u budov důležitých pro obranu státu, které jsou určeny ke speciálnímu využití,
i) u budov, které jsou stanoveny objektem nebo ve kterých je stanoven objekt sloužící k ochraně utajovaných informací stupně utajení Přísně tajné nebo Tajné,
j) u vybraných budov k zajištění bezpečnosti státu, určených vedoucím organizační složky státu, která je s nimi příslušná hospodařit nebo je užívá.

(6) Pravidla pro vytápění, chlazení a dodávku teplé vody se nevztahují na dodávky uskutečňované
a) v rodinných domech a stavbách pro rodinnou rekreaci,
b) pro nebytové prostory za podmínky nepřekročení limitů stanovených prováděcím právním předpisem a neohrožení zdraví a majetku; nepřekročení limitů se prokazuje energetickým posudkem,
c) pro byty ve vlastnictví společenství vlastníků jednotek, pokud společenství vlastníků jednotek vyjádří souhlas s odlišnými pravidly, za podmínky nepřekročení limitů stanovených prováděcím právním předpisem a neohrožení zdraví a majetku; nepřekročení limitů se prokazuje energetickým posudkem.

(7) Povinnosti podle odstavce 4 písm. a) a c) se nevztahují na rodinné domy a stavby pro rodinnou rekreaci.

(8) Prováděcí právní předpis stanoví nákladově optimální úroveň požadavků na energetickou náročnost budovy pro nové budovy, větší změny dokončených budov, pro jiné než větší změny dokončených budov, pro budovy s téměř nulovou spotřebou energie, dále stanoví metodu výpočtu energetické náročnosti budovy, vzor posouzení technické, ekonomické a ekologické proveditelnosti alternativních systémů dodávek energie a vzor stanovení doporučených opatření pro snížení energetické náročnosti budovy.

(9) Rozsah vybavení vnitřních tepelných zařízení budov přístroji regulujícími dodávku tepelné energie, rozsah a způsob vybavení každého bytu a nebytového prostoru přístroji registrujícími dodávku tepelné energie, měrné ukazatele tepla pro vytápění, chlazení a přípravu teplé vody a pravidla pro vytápění, chlazení a dodávku teplé vody stanoví prováděcí právní předpis.

§ 7a Průkaz energetické náročnosti

(1) Stavebník, vlastník budovy nebo společenství vlastníků jednotek je povinen
a) opatřit si průkaz energetické náročnosti (dále jen „průkaz“) při výstavbě nových budov nebo při větších změnách dokončených budov,
b) opatřit si průkaz u budovy užívané orgánem veřejné moci od 1. července 2013 s celkovou energeticky vztažnou plochou větší než 500 m2 a od 1. července 2015 s celkovou energeticky vztažnou plochou větší než 250 m2,
c) oznámit ministerstvu zpracování průkazu osobou podle odstavce 4 písm. a) bodu 2 a předložit ministerstvu kopii oprávnění osoby pro vykonávání této činnosti podle právního předpisu jiného členského státu Unie,
d) u budovy užívané orgánem veřejné moci v případě, že pro ni nastala povinnost opatřit si průkaz podle odstavce 1 písm. a) až c), umístit průkaz v budově podle prováděcího právního předpisu,
e) předkládat na vyžádání průkazy ministerstvu nebo Státní energetické inspekci.

(2) Vlastník budovy nebo společenství vlastníků jednotek jsou povinni
a) opatřit si průkaz
1. při prodeji budovy nebo ucelené části budovy,
2. při pronájmu budovy,
3. od 1. ledna 2016 při pronájmu ucelené části budovy,
b) předložit průkaz nebo jeho ověřenou kopii
1. možnému kupujícímu budovy nebo ucelené části budovy před uzavřením smluv týkajících se koupě budovy nebo ucelené části budovy,
2. možnému nájemci budovy nebo ucelené části budovy před uzavřením smluv týkajících se nájmu budovy nebo ucelené části budovy,
c) předat průkaz nebo jeho ověřenou kopii
1. kupujícímu budovy nebo ucelené části budovy nejpozději při podpisu kupní smlouvy,
2. nájemci budovy nebo ucelené části budovy nejpozději při podpisu nájemní smlouvy,
d) zajistit uvedení klasifikační třídy ukazatele energetické náročnosti podle prováděcího právního předpisu v informačních a reklamních materiálech při
1. prodeji budovy nebo ucelené části budovy,
2. pronájmu budovy nebo ucelené části budovy,
e) v případě prodeje nebo pronájmu budovy nebo ucelené části budovy prostřednictvím zprostředkovatele mu předat grafickou část průkazu nebo její ověřenou kopii; zprostředkovatel prodeje nebo pronájmu uvede klasifikační třídu ukazatele energetické náročnosti podle prováděcího právního předpisu z předané grafické části průkazu v informačních a reklamních materiálech, pokud zprostředkovatel prodeje nebo pronájmu neobdrží grafickou část průkazu, uvede v reklamních a informačních materiálech nejhorší klasifikační třídu.

(3) Vlastník jednotky je povinen
a) předložit průkaz nebo jeho ověřenou kopii
1. možnému kupujícímu jednotky před uzavřením smluv týkajících se koupě jednotky,
2. od 1. ledna 2016 možnému nájemci jednotky před uzavřením smluv týkajících se nájmu jednotky,
b) předat průkaz nebo jeho ověřenou kopii
1. kupujícímu jednotky nejpozději při podpisu kupní smlouvy,
2. od 1. ledna 2016 nájemci jednotky nejpozději při podpisu nájemní smlouvy,
c) zajistit uvedení klasifikační třídy ukazatele energetické náročnosti podle prováděcího právního předpisu v informačních a reklamních materiálech při
1. prodeji jednotky,
2. od 1. ledna 2016 pronájmu jednotky,
d) v případě prodeje jednotky nebo od 1. ledna 2016 pronájmu jednotky prostřednictvím zprostředkovatele mu předat grafickou část průkazu nebo její ověřenou kopii; zprostředkovatel prodeje nebo pronájmu uvede klasifikační třídu ukazatele energetické náročnosti podle prováděcího právního předpisu z předané grafické části průkazu v informačních a reklamních materiálech, pokud zprostředkovatel prodeje nebo pronájmu neobdrží grafickou část průkazu, uvede v reklamních a informačních materiálech nejhorší klasifikační třídu.

(4) Průkaz platí 10 let ode dne jeho vyhotovení nebo do provedení větší změny dokončené budovy, pro kterou byl zpracován, anebo do provedení změny způsobu vytápění, chlazení nebo přípravy teplé vody v této budově a musí
a) být zpracován pouze
1. příslušným energetickým specialistou podle § 10 odst. 1 písm. b), nebo
2. osobou usazenou v jiném členském státě Unie, pokud je oprávněna k výkonu uvedené činnosti podle právních předpisů jiného členského státu Unie; ministerstvo je uznávacím orgánem podle zvláštního právního předpisu5a),
b) být součástí dokumentace při prokazování dodržení technických požadavků na stavby,
c) pro případy uvedené v § 9a odst. 1 písm. a) a v § 9a odst. 2 písm. a) a b) obsahovat energetický posudek,
d) být zpracován objektivně, pravdivě a úplně,
e) obsahovat protokol a grafické znázornění, jehož součástí je přiřazení klasifikačních tříd ukazatelům energetické náročnosti.

(5) Povinnosti podle odstavců 1 až 3 se nevztahují na případy uvedené v § 7 odst. 5 písm. a), c), d), e), g), h), i) a j) a na budovy, které jsou kulturní památkou, anebo nejsou kulturní památkou, ale nacházejí se v památkové rezervaci.

(6) Vzor a obsah průkazu, způsob jeho zpracování a umístění průkazu v budově stanoví prováděcí právní předpis.

(7) Pokud vlastníkovi jednotky nebyl na písemné vyžádání předán průkaz podle odstavce 1 nebo 2, může jej nahradit vyúčtováním dodávek elektřiny, plynu a tepelné energie pro příslušnou jednotku za uplynulé 3 roky; v tom případě pro něj neplatí povinnost podle odstavce 3 písm. c).

(8) Průkaz zpracovaný pro budovu je také průkazem pro ucelenou část této budovy včetně jednotky.

(9) Průkaz se neopatřuje při prodeji nebo pronájmu budovy nebo ucelené části budovy, pokud se tak obě strany písemně dohodnou a jde o budovu, která byla vystavěna a poslední větší změna dokončené budovy na ní byla provedena před 1. lednem 1947.

(10) Státní energetická inspekce každoročně kontroluje průkazy podle odstavce 4 písm. d); jejich počet musí odpovídat alespoň jedné dvacetině průkazů vydaných v předcházejícím kalendářním roce. Kontrola průkazů zahrnuje též ověření vstupních údajů o budově použitých k vydání průkazu a výsledků v průkazu vedených.

Vzhled průkazu

Průkaz energetické náročnosti budov od 1.4.2013


Tento průkaz je zákonným certifikátem energetické náročnosti budovy. Charakteristický vzhled určen prováděcí vyhláškou 78/2013 . Toto grafické pojetí průkazu je platné od 1.4.2013. Doba platnosti průkazu zůstane 10 let od okamžiku vzniku průkazu. Staré průkazy budou stále platné ale nebudou již moci být vytvářeny. Realizaci PENB smí provádět pouze osoba zapsaná v seznamu MPO jako energetický specialista s oprávněním k certifikaci budov.

Průkaz energetické náročnosti budov do 1.4.2013


Tento průkaz je zákonným certifikátem energetické náročnosti budovy. Charakteristický vzhled byl určen prováděcí vyhláškou 148/2007. Toto pojetí průkazu přestane být platné od 1.4.2013. To znamená, že průkazy vytvořené po 1.4.2013 již nesmí mít tento vzhled. Doba platnosti průkazu je 10 let od okamžiku vzniku průkazu.

Energetický štítek obálky budovy dle ČSN 730540-2:2011


Tento štítek je povinný od roku 2011 jako součást těch typů projektu topení kde dochází k pouzení součinitelu prostupu tepla. viz. bod 5.2 citované normy. Tento štítek může vypracovat každý projektant nebo osoba co daný výpočet ovládá. Norma daný štítek připouštěla někdy od roku 2002 ale nebyl povinný. Od roku 2011 je již povinný pro projekty pro stavební povolení kde dochází k posouzení součinitele prostupu tepla.

Otázky a Odpovědi (FAQ)

Jsem vlastníkem bytu(fyzická osoba,právnická osoba) a prodávám jej. Potřebuji průkaz? :

Ano, 1.1.2013 tato povinnost vám vyplývá ze zákona podle 382/2012 § 7a 3a) - podle zákona jste povinni předložit průkaz nebo jeho ověřenou kopii před uzavřením smlouvy o prodeji a také předat průkaz či jeho ověřenou kopii nejpozději před podpisem kupní smlouvy.


Jsem vlastníkem bytu(fyzická osoba,právnická osoba) a pronajímám byt. Potřebuji průkaz? :

Ano, od 1.1.2016 tato povinnost vám vyplívá ze zákona podle 382/2012 § 7a (3) - podle zákona jste povinni předložit průkaz nebo jeho ověřenou kopii před uzavřením smlouvy o pronájmu a předat průkaz nájemci před podpisem nájemní smlouvy . Takže do 31.12.2015 není povinnost k danému bytu(jednotce) vlastnit průkaz, uzavíráte-li smlouvu o pronájmu


Nesplním-li zákonnou povinnost jaký mě hrozí postih? :

Zákon 318/2012 §12 (2) pro fyzické osoby = Statní energetická inspekce(SEI) může za daný přestupek uložit pokutu do 100 000 kč.(dle informací SEI bude daný přestupek posuzován vždy individuálně). Ovšem nabízí se možnost, jestli porušení zákonné povinnosti z vaší strany nebude umožňovat neplatnost smluv.
Zákon 318/2012 §12a (2) pro právnické osoby a fyzické podnikající = umožňuje SEI uložit pokutu až do výše 200 000 kč.


Provádím rekonstrukci v bytu. Potřebuji průkaz ? :

Pokud se na rekonstrukci nevztahuje povinnost žádosti stavebního povolení nebo ohlášení dle 183/2006(stavební zákon v aktuální změní § 103,§ 104)není nutno průkaz mít. Pokud se na rekonstrukci bude vztahovat stavební povolení a ohlášení stavby dle 318/2012 §7 bod 2 příp. bod 3 je nutné průkaz mít.


Prodávám/Pronajímám byt na bydlení o ploše menší než 50m2. Lze uplatnit možnost 318/2012 §7 bod 5 či §7a bod 5.

Tento bod se týká pouze domů a nikoliv bytových jednotek a to pouze v případech pro §7 bod 1(výstavba nových budov),bod 2(větší změna budovy),bod 3( jiné než větší změny budovy). Pro §7a dle bodu 5) odpadají povinnosti pokud je byt umístěn v domě jenž má energetickou vztažnou plochu do 50m2,(Energetická vztažná plocha je plocha všech podlaží ohraničené vnější hranou objektu), nebo je byt součástí stavby místa bohoslužeb a pro náboženské účely, či rodinou rekreaci dle bodu 5) písm. d


Vlastním byt ve kterém bydlím. Nepronajímám/Neprodávám jej a neplánuji jej prodat/nepronajímat. Potřebuji průkaz?

Ne, ze zákona pro vás jako majitele bytu nevyplývá naprosto žádná povinnost jej vlastnit. Je to jenom na vaší dobrovolnosti.


Prodávám/Pronajímám byt jenž mi/rodině slouží pro rodinnou rekreaci( např. apartmán na horách). Potřebuji průkaz?

Ne, pokud se na objekt vztahuje výjimka dle 318/2012 z §7a bod 5 s odkazem na §7 bod 5 d). Ovšem je možné že SEI po vás bude chtít doložit že daný bod splňujete(např. platby za energie apod.)


Prodávám/Pronajímám byt v bytovém domě. Pro celý bytový dům(např. družstevní,společenství vlastníků) již průkaz byl zpracován. Mohu použít jeho ověřenou kopii?

Ano, můžete. Průkaz zpracovaný pro budovu je také průkazem jednotlivé jednotky dle 318/2012 §7a bod 8. Nicméně upozorňuji, pokud každá jednotka má vlastní zdroj tepla( kotel), ohřev teplé vody, apod. nemusí být průkaz naprosto vypovídající.
Provádím rekonstrukci rodinného domu. Potřebuji průkaz ? :

Pokud se na rekonstrukci nevztahuje povinnost žádosti stavebního povolení nebo ohlášení není nutno průkaz mít. Pokud se na rekonstrukci bude vztahovat stavební povolení a ohlášení stavby dle 183/2006(stavební zákon v aktuální změní § 103,§ 104) je dle 318/2012 §7 bod 2 je nutné průkaz mít.( s výjimkami dle §7 bod 5)


Pokud provádím rekonstrukci rodinného domu a vztahuje se na mě povinost stavebního povolení a ohlášení musím splňovat požadavky na novostavby?

Podle § 7 bod 2 zákona o energiích jsou určeny požadavky na splnění. Tyto požadavky jsou specifikovány ve vyhlášce 78/2013 o PENB. Paragraf § 6 určuje, které požadavky je nutno pro typ výstavby splnit (např. bod 1 - novostavby, bod 2 - při větší změně dokončené budovy, bod 3 - přístavba a nádstavba větší jak 25% = nová budova). Parametry průkazu, o kterých se § 6 jedná jsou určeny § 3 bod 1 dané vyhlášky. Takže pokud neprovádíte rekonstrukci a přístavbu, která zvětší užitnou plochu o více jak 25% požadavky na novostavby se vás netýkají.


Pokud provádím rekonstrukci(větší změna dokončené budovy) rodinného domu a musím mít PENB, jaké požadavky tedy musím splnit

Dle vyhlášky 78/2013 dle § 3 a § 6 se jedná : ( povinost je nutno splnit pouze pro jednu z daných variant )
varianta a )
neobnovitelná primární energie za rok a průměrný součinitel prostupu tepla musí být menší než u referenčí
varianta b )
celková dodaná energie za rok a průměrný součinitel prostupu tepla musí být menší než u referenční
varianta c )
pro všechny měněné stavební prvky součinitele prostupu tepla jednotlivých konstrukcí na systémové hranici musí být menší než u refereční budovy určené dle tab. 2 z 78/2013 ( česky řečeno musí být Učko nižší než normové ) a účinnost technických systémů(např. kotle,bojleru,rekuperační jednotky) musí být nižší než hodnota referenční definovaná přílohou tab.3 z 78/2013


Jsem vlastníkem Rodinného domu(fyzická osoba,právnická osoba) a prodávám jej celý nebo jenom ucelenou část budovy. Potřebuji průkaz? :

Ano,od 1.1.2013 tato povinnost vám vyplývá ze zákona podle 382/2012 § 7a 2b) 2c) - podle zákona jste povinni předložit průkaz nebo jeho ověřenou kopii před uzavřením smlouvy o prodeji a předat průkaz nebo jeho kopii nejpozději při podpisu smlouvy o prodeji. Dle § 7a 2a) jste povinni v okamžiku zahájení prodeje rodinného domu povinni zajistit zpracování průkazu.


Jsem vlastníkem Rodinného domu(fyzická osoba,právnická osoba) a pronajímám celý dům. Potřebuji průkaz? :

Ano, od 1.1.2013 tato povinnost vám vyplývá ze zákona podle 382/2012 § 7a 2b) 2c) - podle zákona jste povinni předložit průkaz nebo jeho ověřenou kopii před uzavřením smlouvy o pronájmu a předat průkaz nebo jeho kopii nejpozději při podpisu smlouvy o pronájmu. Dle § 7a 2a) jste povinni v okamžiku zahájení pronájmu celého rodinného domu povinni zajistit zpracování průkazu.


Jsem vlastníkem Rodinného domu a pronajímám ucelenou část objektu(např. více-generační RD, pronájem celého jiného patra). Potřebuji průkaz? :

Ano, od 1.1.2013 tato povinnost vám vyplývá ze zákona podle 382/2012 § 7a 2b) 2c) - podle zákona jste povinni předložit průkaz nebo jeho ověřenou kopii před uzavřením smlouvy o pronájmu a předat průkaz nebo jeho kopii nejpozději při podpisu smlouvy o pronájmu. Nicméně dle § 7a 2a) jste povinni v až 1.1.2016 zajistit zpracování průkazu.(např. pokud jsou smlouvy o pronájmu na několik let a platnost začala před 31.12.2012 pak není nutno průkaz do 1.1.2016 mít k dispozici)


Jsem vlastníkem Rodinného domu jenž má plochu menší než 50 m2 a chci jej prodat/pronajmout. Potřebuji průkaz? :

Ne, nepotřebujete průkaz. Nicméně upozorňuji že do plochy se počítá plocha všech podlaží a plocha je ohraničena vnější hranou objektu.


Chci si stavět Rodinný dům. Potřebuji průkaz? :

Ano, pro stavební povolení a ohlášení stavby dle 183/2006(stavební zákon v aktuální změní § 103,§ 104) potřebujete průkaz dle 318/2012 §7 bod 1 d) .Bez něj nemůžete dostat stavební povolení a stavební úřad u ohlášení stavby se k dané stavbě záporně vyjádří.


Chci si stavět Rodinný dům,Bytový dům atd.. Stavební úřad požaduje vyjádření dotčeného úřadu. :

Podle zákona 318/2012 §7 bod 1 je povinnost pro každé stavební povolení,ohlášení stavby mít k dispozici kladné vyjádření dotčeného orgánů (dotčený orgán dle 406/2006 jsou státní energetická inspekce,ministerstva). Nutné podklady pro vyjádření jsou projekt dle 183/2006, PENB.


Vlastním nemovitost staršího data realizace - začátek 20. století,19.století ( např. centrum města ) a průkaz mi vyšel v klasifikaci D,E,F

Pro novostavby je nutné aby objekt byl v pásmu A,B,C jinak nedostane stavební povolení. U objektů již postavených není nutno splnění tohoto kritéria. U těchto objektů to jenom znamená že objekty jsou nehospodárné či mimořádně nehospodárné.
Pozn. Staré objekty dle mých zkušeností (v centrech měst)se nemohou NIKDY se dostat do pásma A,B,C i D.


Vlastním nemovitost jenž je kulturní památkou. Potřebuji průkaz při prodeji,pronájmu celého objektu, pronájmu ucelené části?

Ano, potřebujete. Na tyto objekty se nevztahuje výjimka 318/2012 § 7a bod 5) s odkazem § 7 bod 5 písmeno b)


Vlastním nemovitost jenž je kulturní památkou. Potřebuji průkaz při výstavbě, větší či menší změny dokončené budovy?

Ne, nepotřebujete. Na tyto objekty se vztahuje výjimka 318/2012 § 7 bod 5) b)


Nesplním-li zákonnou povinnost jaký mě hrozí postih? :

Zákon 318/2012 §12 (2) pro fyzické osoby. Statní energetická inspekce může za daný přestupek uložit pokutu do 100 000 kč.(dle informací SEI bude daný přestupek posuzován vždy individuálně). Ovšem nabízí se možnost, jestli porušení zákonné povinnosti z vaší strany nebude umožňovat neplatnost smluv.
Zákon 318/2012 §12a (2) pro právnické osoby a fyzické podnikající = umožňuje SEI uložit pokutu až do výše 200 000 kč.
Jsem vlastníkem(fyzická osoba,právnická osoba) komerční nemovitosti (např. hala, administrativní dům, továrna, obchodního centra, bytový dům) a celou nemovitost prodávám nebo prodávám pouze ucelenou část budovy. Potřebuji průkaz? :

Ano, 1.1.2013 tato povinnost vám vyplývá ze zákona podle 382/2012 § 7a bod 2-1 - podle zákona jste povinni zajistit zpracování průkazu. Dále předložit průkaz nebo jeho ověřenou kopii před uzavřením smlouvy o prodeji a předat průkaz či jeho ověřenou kopii v okamžiku při podpisu kupní smlouvy


Jsem vlastníkem(fyzická osoba,právnická osoba) komerční nemovitosti (např. hala, administrativní dům, továrna, obchodního centra, bytový dům) a celou nemovitost pronajímám. Potřebuji průkaz? :

Ano, od 1.1.2013 tato povinnost vám vyplývá ze zákona podle 382/2012 § 7a 2-2 - podle zákona jste povinni zajistit zpracování průkazu. Dále předložit průkaz nebo jeho ověřenou kopii před uzavřením smlouvy o pronájmu a předat průkaz nebo jeho ověřenou kopii nájemci v den podpisu smlouvy o pronájmu.


Jsem vlastníkem(fyzická osoba,právnická osoba) komerční nemovitosti (např. hala, administrativní dům, továrna, obchodního centra, bytový dům) a pronajímám ucelenou část budovy. Potřebuji průkaz? :

Do 31.12.2015 nejste povinni zajistit zpracování průkazu. Od 1.1.2016 dle 382/2012 § 7a) 2a)-3 vám ovšem tato povinnost vzniká. Nicméně od 1.1.2013 vám vzniká povinnost dle 382/2012 § 7a) 2b)-2 předložit průkaz nebo jeho ověřenou kopii před uzavřením smlouvy o pronájmu a předat průkaz nebo jeho ověřenou kopii nájemci v den podpisu smlouvy o pronájmu.


Nesplním-li zákonnou povinnost jaký mě hrozí postih? :

Zákon 318/2012 §12 (2) pro fyzické osoby = na toto pamatuje. Statní energetická inspekce může za daný přestupek uložit pokutu do 100 000 kč.(dle informací SEI bude daný přestupek posuzován vždy individuálně). Ovšem nabízí se možnost, jestli porušení zákonné povinnosti z vaší strany nebude umožňovat neplatnost smluv.
Zákon 318/2012 §12a (2) pro právnické osoby a fyzické podnikající = umožňuje SEI uložit pokutu až do výše 200 000 kč.


Jsem/Jsme vlastník objektu/společenství vlastníků/družstvo. Potřebuji průkaz? :

Pokud v nemovitosti nedochází k pronájmům/prodeji pak 1.1.2013 průkaz nepotřebujete. Nicméně v další letech už ano dle § 7a 1c). povinnost je rozdělena podle velikosti stavebního objektu.
s celkovou energeticky vztažnou plochou větší než 1 500 m2 do 1. ledna 2015
s celkovou energeticky vztažnou plochou větší než 1 000 m2 do 1. ledna 2017
s celkovou energeticky vztažnou plochou menší než 1 000 m2 do 1. ledna 2019
Jakou dobu průkaz platí ?

Platnost průkazu je 10 let. viz. 406/2000 §6a - bod 2 a 318/2012 §7a - bod 4


Jsou i postihy pro zpracovatele průkazu ? (např. za špatně spočtený průkaz, zrealizování průkazu bez kvalifikace energetického specialisty)

Ano, jsou. Této problematice se věnuje v 318/2012 §12. K udělení postihu je oprávněn dotčený orgán (SEI) viz. 406/2000 §12b


Mám chatu a chci ji prodat/pronajmout. Potřebuji průkaz ?

Ne, nepotřebujete. Objekty typu rekreační výstavba jsou od povinnosti mít průkaz osvobozeny. Dle 318/2012 §7 bod 5 d), definice rekreačního objektu viz. vyhláška č.501/2006 Sb v aktuálním znění


Stavíme/Rekonstruujeme/Pronajímáme/Prodáváme kostel(chrám,svatyni,synagogu). Potřebujeme průkaz PENB? :

Ne, nepotřebujete. Objekty určených/navrhovaných a obvykle užívaných jako místa bohoslužeb a pro náboženské účely jsou od povinnosti mít průkaz osvobozeny. Dle 318/2012 §7 bod 5 c)


Co to energeticky vztažná plocha? :

Jedná se o součet ploch všech podlaží ohraničené vnější fasádou, které využívajíc energii.(např. jsou vytápěny,osvětleny,větrány,atd..)


Co to je větší změna budovy? :

Jedná se o stavební úpravy jenž se dotknou více jak 25% celkové plochy obálky(fasády vč. oken,dveří,střechy, podlahy ve styku se zeminou) budovy.Dle §2 písm s) dle vyhlášky 318/2012


Zatepluji fasádu, jak se to zatřídí? :

Jedná se o stavební úpravy jenž se dotkne více jak 25% celkové plochy obálky dle §2 písm s) dle vyhlášky 318/2012, takže se jedná o větší změnu budovy.


Přistavuji k domu. Objem po realizaci bude o 30% vyšší.

Dle vyhlášky 78/2013 §6 písmeno 3 - je nutno každou přístavbu a nadstavbu navyšující původní energeticky vztažnou plochu o více jak 25 % považovat při stanovení referečních hodnot za novou budovu.


Co to je ucelená část budovy? :

Jedná se o část budovy(nemovitosti) schopné samostatného provozu(vykovávání funkce[účelu]) bez ohledu na funkční provoz zbytku stavebního objektu. Projevem vlastností ucelené části budovy je oddělení od zbytku objektů stěnami, vlastní hospodaření z energiemi, vlastními uzávěry vody, přibližně stejná vnitřní teplota, atd.. Např. bytová jednotka v bytovém domě, obchod v obchodním centru, obchod v polyfunkčním domě, bytová jednotka ve více-generačním rodinném době,řadový dům atd..


Nalezl(někdo/známí mi poradil) jsem cenu za průkaz 500 kč, 1000 kč, 2000 kč. Proč ho nabízíte všude tak draze, když to někdo dokáže levněji?

Cena za průkaz je skutečně za 500,1000 kč, nerealizovatelná. Samozřejmě je to o osobní ceně(hodinové taxe) daného energetického specialisty. Většina lidí oprávněná k zrealizování PENB na průkaz potřebuji min. den,dva ( např. Byt, jednoduchý Rodinný dům) a to za předpokladu že budou mít k dispozici kompletní projektovou dokumentaci ( stavební, vytápění/chlazení, elektro, vzt, vodu,Meření a Regulaci atd.. ). Pokud dokumentace není k dispozici je nutná prohlídka na místě(místní šetření), zaměření stavby, průzkum konstrukcí ( zjednodušená verze passportu stavby atd..) a i při velmi vysoké konkurenci na trhu se prostě do nižších cenových hodnot nedostanete. Samozřejmě větší objekty zaberou času i několikanásobně více(týden, max.dva)
Pokud chcete mít aspoň představu o množství hodnot nutných k sestavení PENB doporučuji prohlédnout si NKN( Národně kalkulační nástroj verze 3.052 k 12/2014 )


Mám průkaz zrealizovaný ve starém grafickém pojetí.( dle vyhlášky 148/2007) Je možné jej použít při prodeji,pronájmu ?

Ano, platnost průkazu je od data vytvoření 10 let. To, že nyní existuje nové grafické pojetí nijak neruší platnost vašeho již zrealizovaného průkazu


Ceník

Orientační cena průkazu :


Cena průkazu je orientační a smluvní, neboť pracnost se zde skutečně liší případ od případu. Nicméně přesto zde uvedu klíčové oblasti které zásadně ovlivňují cenu průkazu. Cena zde zjištěna by se neměla lišit od potvrzující nabídky o 20%. Přesto doporučuji zaslat mail s informacemi (podklady), které nám pomohou přesně vám nabídnout cenu.

Základní cena za typ objektu (bez započtení ceny za podklady)
Rodinný dům Bytový dům Hala Administrativní budova Obchodní centrum Bytová jednotka
od 3300 kč od 7500 kč od 11500 kč od 13500 kč od 14500 kč od 2500 kč

Ke správnému vypracování PENB jsou nutné podklady. V ideálním případě se musí jednat o dokumentaci skutečného provedení dle vyhlášky 499/2006 , alternativně o dokumentaci stavebního povolení. Přesněji se jedná o archtitektonicko- stavební řešení ( obsahující: technickou zprávu, půdorysy podlaží, řezy) a technické řešení budov ( voda, ústřední vytápění a chlazení, elektro, vzt, MaR, a to opět v provedení technické zprávy,půdorysů a řezů ). Pokud daná dokumentace neexistuje je nutno provést zaměření na místě (místní šetření), prostudovat veškeré technické zařízené ( kotel, vzduchotechniku, systém vytápění, osvětlení, ohřev teplé vody atd. Cena za toto zaměření se samozřejmě odvíjí od velikosti objektu a vzdálenosti. Upozorňuji, že se nejedná o dodatečný passport stavby pouze zjednodušující popis a zákres skutečného stavu věcí.

Úroveň podkladů
Nejsou žádné, nutné zaměřit Papírové provedení - dokumentace Digitální verze - podkladů
od 2500 kč od 1000 kč od 500 kč


Cena za zaměření v závislosti na velikosti podlahové plochy
do 100m2 do 200m2 do 500m2 do 1000m2 do 2000m2 do 5000m2 do 10000m2 více 10000m2
od 2500 kč od 7500 kč od 15 000 kč od 28 000 kč od 36 000 kč od 64 000 kč od 105 000 kč nad 120 000 kč
Adresa :

Michalovic Projects spol. s r.o. Prlov 173 PSČ 756 11

Mail :

robert.michalovic@michalovic-projects.cz

Telefon :
+420 608 158204

Michalovic Projects spol. s r.o. se sídlem Prlov 173, zapsané u Krajského soudu v Ostravě. IČ:28621921

Copyright © 2015 Michalovic Projects spol. s r.o. Návrh TemplateGarden