Průkaz energetické náročnosti budov (zkráceně PENB)

Jedná se o dokument, který má provést zhodnocení a porovnání energetické náročnosti stavebních objektů. Ten má sloužit hlavně pro zjednodušené porovnávání provozních nákladů u různých nemovitostí. Dále může být využit jako orientační ukazatel pro hledání možností jak snížit a ušetřit na provozních nákladech, či jako výchozí podklad pro energetický audit. Dále je zákonná povinnost mít průkaz k žádosti o stavební povolení.

Průkaz provede zatřídění nemovitosti do jednotlivých tříd podle spotřeby energií. Počet tříd je celkem 7 a jsou označeny podle abecedy od "A" do "G". Kde objekt zatříděný do skupiny "A" má velmi nízkou spotřebu energií a tedy i nízké provozní náklady. Objekt ve skupině "G" je prakticky velmi nehospodárný za provozu.

Průkazy jsou podle zákona oprávněny realizovat pouze osoby k tomu certifikované. Oprávnění energetického specialisty vydává MPO (Ministerstvo Průmyslu a Obchodu) a to buď energetickým auditorům nebo autorizovaným projektantům.

Hlavní oblasti nejvyšších ztrát energií v objektech (ovlivňující zatřídění domů):

- Ústřední vytápění
- Ohřev teplé vody
- Chlazení
- Větrání
- Osvětlení

Hlavní oblasti nejvyšších zisků energií v objektech (ovlivňující zatřídění domů):

- Rekuperace tepla
- Tepelné čerpadlo
- Solární ohřev vody (Termické články)
- Solární výroba elektřiny (Fotovoltanické články)
- Koregenerační jednotky (plynový spotřebič na výrobu elekřiny a tepla)
- případně i sluneční zisky přes okna

Včetně legislativních změn 359/2003 Sb., 694/2004 Sb., 180/2005 Sb., 177/2006 Sb., 214/2006 Sb., 574/2006 Sb., 186/2006 Sb., 393/2007 Sb., 124/2008 Sb., 223/2009 Sb., 299/2011 Sb., 318/2012(implementace směrnice EU D31-2010) Sb., 103/2015 Sb., 225/2017, 3/2020


§ 7 Snižování energetické náročnosti budov

(1) V případě výstavby nové budovy je stavebník povinen plnit požadavky na energetickou náročnost budovy podle prováděcího právního předpisu a při podání žádosti o stavební povolení, žádosti o společné povolení, kterým se stavba umisťuje a povoluje, žádosti o změnu stavby před jejím dokončením s dopadem na její energetickou náročnost nebo ohlášení stavby to doložit průkazem energetické náročnosti budovy, který obsahuje hodnocení
a) splnění požadavků na energetickou náročnost budovy na nákladově optimální úrovni od 1. ledna 2013,
b) splnění požadavků na energetickou náročnost budovy s téměř nulovou spotřebou energie, a to v případě budovy, jejímž vlastníkem a uživatelem bude orgán veřejné moci nebo subjekt zřízený orgánem veřejné moci (dále jen „orgán veřejné moci“) a jejíž celková energeticky vztažná plocha bude
1. větší než 1500 m2, a to od 1. ledna 2016,
2. větší než 350 m2, a to od 1. ledna 2017,
3. menší než 350 m2, a to od 1. ledna 2018,
c) splnění požadavků na energetickou náročnost budovy s téměř nulovou spotřebou energie, a to v případě budovy s celkovou energeticky vztažnou plochou větší než 1500 m2 od 1. ledna 2018, v případě budovy s celkovou energeticky vztažnou plochou větší než 350 m2 od 1. ledna 2019 a v případě budovy s celkovou energeticky vztažnou plochou menší než 350 m2 od 1. ledna 2020,
d) posouzení technické, ekonomické a ekologické proveditelnosti místního systému dodávky energie využívajícího energii z obnovitelných zdrojů, kombinované výroby elektřiny a tepla, soustavy zásobování tepelnou energií a tepelného čerpadla (dále jen „alternativní systém dodávek energie“).

(2) V případě větší změny dokončené budovy jsou stavebník, vlastník budovy, společenství vlastníků jednotek nebo v případě, že společenství vlastníků jednotek nevzniklo, správce povinni plnit požadavky na energetickou náročnost budovy podle prováděcího právního předpisu. Stavebník nejpozději k datu podání žádosti o stavební povolení nebo žádosti o společné povolení, kterým se stavba umisťuje a povoluje, ohlášení stavby nebo podání žádosti o povolení změny stavby před jejím dokončením s dopadem na její energetickou náročnost anebo k datu ohlášení takové změny a ostatní osoby podle věty první v případě větší změny dokončené budovy, která nevyžaduje stavební povolení ani ohlášení, nejpozději před zahájením této změny jsou povinni zajistit průkaz energetické náročnosti budovy, který obsahuje hodnocení
a) splnění požadavků na energetickou náročnost budovy na nákladově optimální úrovni pro budovu nebo pro měněné stavební prvky obálky budovy a měněné technické systémy podle prováděcího právního předpisu,
b) posouzení technické, ekonomické a ekologické proveditelnosti alternativních systémů dodávek energie podle prováděcího právního předpisu.

(3) V případě jiné než větší změny dokončené budovy nebo větší změny dokončené budovy, při které se dokládají požadavky na snížení energetické náročnosti pro měněné stavební prvky obálky budovy nebo technické systémy, a která je provedena do 10 let od vyhotovení průkazu energetické náročnosti této budovy, jsou vlastník budovy, společenství vlastníků jednotek nebo v případě, že společenství vlastníků jednotek nevzniklo, správce povinni plnit požadavky na energetickou náročnost budovy podle prováděcího právního předpisu a pro stavbu splnit požadavky na energetickou náročnost pro měněné stavební prvky obálky budovy nebo měněné technické systémy podle prováděcího právního předpisu; to doloží kopií dokladů, které se vztahují k měněným stavebním prvkům obálky budovy nebo měněným technickým systémům a které jsou povinni uchovávat 5 let.

(4) Stavebník, vlastník budovy nebo společenství vlastníků jednotek nebo v případě, že společenství vlastníků jednotek nevzniklo, správce jsou dále povinni
a) vybavit vnitřní tepelná zařízení budov přístroji regulujícími dodávku tepelné energie v rozsahu stanoveném prováděcím právním předpisem; vlastníci a uživatelé bytů nebo nebytových prostor jsou povinni umožnit instalaci, údržbu a kontrolu těchto přístrojů,
b) zajistit v případě instalace vybraných zařízení vyrábějících energii z obnovitelných zdrojů, která jsou financována z programů podpory ze státních, evropských finančních prostředků nebo finančních prostředků pocházejících z prodeje povolenek na emise skleníkových plynů, v budově, aby tuto instalaci provedly pouze osoby podle § 10d; zajištění se prokazuje předložením kopie daňových dokladů týkajících se příslušné instalace,
c) řídit se pravidly pro vytápění a dodávku teplé vody stanovenými prováděcím právním předpisem,
d) vybavit fyzickým nebo právnickým osobám, jež nakupují teplo, chlad nebo teplou vodu pro své vlastní konečné užití (dále jen „konečný zákazník“), vnitřní tepelná zařízení budov stanovenými měřidly podle zákona o metrologii; konečný zákazník má právo na instalaci těchto měřidel a zároveň je povinen umožnit jejich instalaci, údržbu a kontrolu,
e) vybavit, v případě bytových domů a víceúčelových staveb s dodávkou tepla nebo chladu ze soustavy zásobování tepelnou energií nebo s ústředním vytápěním nebo chlazením anebo společnou přípravou teplé vody každý byt a nebytový prostor přístroji registrujícími dodávku tepelné energie, kterými jsou stanovená měřidla podle zákona o metrologii anebo zařízení pro rozdělování nákladů na vytápění, v rozsahu a způsobem podle prováděcího právního předpisu; vlastníci a uživatelé bytů nebo nebytových prostor jsou povinni na základě výzvy vlastníka budovy, společenství vlastníků jednotek nebo v případě, že společenství vlastníků jednotek nevzniklo, správce umožnit instalaci, údržbu a kontrolu těchto přístrojů.

(5) Požadavky na energetickou náročnost budovy podle odstavců 1 až 3 nemusí být splněny
a) u budov s celkovou energeticky vztažnou plochou menší než 50 m2,
b) u budov, které jsou kulturní památkou, anebo nejsou kulturní památkou, ale nacházejí se v památkové rezervaci nebo památkové zóně12), pokud by s ohledem na zájmy státní památkové péče splnění některých požadavků na energetickou náročnost těchto budov výrazně změnilo jejich charakter nebo vzhled; tuto skutečnost stavebník, vlastník budovy, společenství vlastníků jednotek nebo v případě, že společenství vlastníků jednotek nevzniklo, správce doloží závazným stanoviskem orgánu státní památkové péče,
c) u budov navrhovaných a obvykle užívaných jako místa bohoslužeb a pro náboženské účely,
d) u staveb pro rodinnou rekreaci13), které jsou užívány jen část roku a jejichž odhadovaná spotřeba energie je nižší než 25 % spotřeby energie, k níž by došlo při celoročním užívání,
e) u průmyslových a výrobních provozů, dílenských provozoven a zemědělských budov se spotřebou energie do 195 MWh za rok,
f) při větší změně dokončené budovy v případě, že stavebník, vlastník budovy, společenství vlastníků jednotek nebo v případě, že společenství vlastníků jednotek nevzniklo, správce prokáže energetickým auditem, že to není technicky nebo ekonomicky vhodné s ohledem na životnost budovy a její provozní účely,
g) u budov zpravodajských služeb,
h) u budov důležitých pro obranu státu, které jsou určeny ke speciálnímu využití,
i) u budov, které jsou stanoveny objektem nebo ve kterých je stanoven objekt sloužící k ochraně utajovaných informací stupně utajení Přísně tajné nebo Tajné,
j) u vybraných budov k zajištění bezpečnosti státu, určených vedoucím organizační složky státu, která je s nimi příslušná hospodařit nebo je užívá.

(6) Povinnosti podle odstavce 4 písm. a) a c) se nevztahují na rodinné domy a stavby pro rodinnou rekreaci.

(7) Prováděcí právní předpis stanoví nákladově optimální úroveň požadavků na energetickou náročnost budovy pro nové budovy, větší změny dokončených budov, pro jiné než větší změny dokončených budov, pro budovy s téměř nulovou spotřebou energie, dále stanoví metodu výpočtu energetické náročnosti budovy, vzor posouzení technické, ekonomické a ekologické proveditelnosti alternativních systémů dodávek energie a vzor stanovení doporučených opatření pro snížení energetické náročnosti budovy.

(8) Rozsah vybavení vnitřních tepelných zařízení budov přístroji regulujícími dodávku tepelné energie, rozsah a způsob vybavení každého bytu a nebytového prostoru přístroji registrujícími dodávku tepelné energie a pravidla pro vytápění a měření a dodávku teplé vody stanoví prováděcí právní předpis.

§ 7a Průkaz energetické náročnosti

(1) Stavebník, vlastník budovy, společenství vlastníků jednotek nebo v případě, že společenství vlastníků jednotek nevzniklo, správce jsou povinni
a) opatřit si průkaz energetické náročnosti (dále jen „průkaz“) při výstavbě nových budov nebo při větších změnách dokončených budov,
b) opatřit si průkaz u budovy užívané orgánem veřejné moci od 1. července 2013 s celkovou energeticky vztažnou plochou větší než 500 m2 a od 1. července 2015 s celkovou energeticky vztažnou plochou větší než 250 m2,
c) oznámit ministerstvu zpracování průkazu osobou podle odstavce 4 písm. a) bodu 2 a předložit ministerstvu kopii oprávnění osoby pro vykonávání této činnosti podle právního předpisu jiného členského státu Unie,
d) umístit průkaz v budově způsobem podle prováděcího právního předpisu, pro kterou nastala povinnost si ho opatřit podle odstavce 1 písm. a) nebo odstavce 2 a jejíž energeticky vztažná plocha je rovna nebo větší než 500 m2, nebo podle odstavce 1 písm. b) a jejíž energeticky vztažná plocha je rovna nebo větší než 250 m2, a zároveň se jedná o budovu určenou k užívání veřejností,
e) předkládat na vyžádání průkazy ministerstvu, Státní energetické inspekci nebo příslušnému kontrolnímu orgánu podle § 13a odst. 2.

(2) Vlastník budovy, společenství vlastníků jednotek nebo v případě, že společenství vlastníků jednotek nevzniklo, správce jsou povinni
a) opatřit si průkaz
1. při prodeji budovy nebo ucelené části budovy,
2. při pronájmu budovy,
3. od 1. ledna 2016 při pronájmu ucelené části budovy,
b) předložit průkaz nebo jeho kopii
1. možnému kupujícímu budovy nebo ucelené části budovy před uzavřením smluv týkajících se koupě budovy nebo ucelené části budovy,
2. možnému nájemci budovy nebo ucelené části budovy před uzavřením smluv týkajících se nájmu budovy nebo ucelené části budovy,
c) předat průkaz nebo jeho kopii
1. kupujícímu budovy nebo ucelené části budovy nejpozději při podpisu kupní smlouvy,
2. nájemci budovy nebo ucelené části budovy nejpozději při podpisu nájemní smlouvy,
d) zajistit uvedení klasifikační třídy ukazatele energetické náročnosti podle prováděcího právního předpisu v informačních a reklamních materiálech při
1. prodeji budovy nebo ucelené části budovy,
2. pronájmu budovy nebo ucelené části budovy,
e) v případě prodeje nebo pronájmu budovy nebo ucelené části budovy prostřednictvím zprostředkovatele mu předat grafickou část průkazu nebo její kopii; zprostředkovatel prodeje nebo pronájmu uvede klasifikační třídu ukazatele energetické náročnosti podle prováděcího právního předpisu z předané grafické části průkazu, kterou uchová po dobu 3 let, v informačních a reklamních materiálech, pokud zprostředkovatel prodeje nebo pronájmu neobdrží grafickou část průkazu, uvede v reklamních a informačních materiálech nejhorší klasifikační třídu,
f) předat vlastníkovi jednotky na jeho žádost podle odstavce 3 průkaz nebo jeho kopii, a to do
1. 30 dnů ode dne podání žádosti v případě, že si průkaz již opatřil, nebo
2. 60 dnů ode dne podání žádosti v případě, že si průkaz dosud neopatřil.

(3) Vlastník jednotky je povinen prokazatelným způsobem pro naplnění povinnosti podle tohoto odstavce si vyžádat průkaz od společenství vlastníků jednotek nebo v případě, že společenství vlastníků jednotek nevzniklo, správce a
a) předložit průkaz nebo jeho kopii
1. možnému kupujícímu jednotky před uzavřením smluv týkajících se koupě jednotky,
2. od 1. ledna 2016 možnému nájemci jednotky před uzavřením smluv týkajících se nájmu jednotky,
b) předat průkaz nebo jeho kopii
1. kupujícímu jednotky nejpozději při podpisu kupní smlouvy,
2. od 1. ledna 2016 nájemci jednotky nejpozději při podpisu nájemní smlouvy,
c) zajistit uvedení klasifikační třídy ukazatele energetické náročnosti podle prováděcího právního předpisu v informačních a reklamních materiálech při
1. prodeji jednotky,
2. od 1. ledna 2016 pronájmu jednotky,
d) v případě prodeje jednotky nebo od 1. ledna 2016 pronájmu jednotky prostřednictvím zprostředkovatele mu předat grafickou část průkazu nebo její kopii; zprostředkovatel prodeje nebo pronájmu uvede klasifikační třídu ukazatele energetické náročnosti podle prováděcího právního předpisu z předané grafické části průkazu, kterou uchovává po dobu 3 let, v informačních a reklamních materiálech, pokud zprostředkovatel prodeje nebo pronájmu neobdrží grafickou část průkazu, uvede v reklamních a informačních materiálech nejhorší klasifikační třídu.

(4) Průkaz platí 10 let ode dne jeho vyhotovení nebo do provedení větší změny dokončené budovy, pro kterou byl zpracován, anebo do provedení změny způsobu vytápění, chlazení nebo přípravy teplé vody v této budově a musí
a) být zpracován pouze
1. příslušným energetickým specialistou podle § 10 odst. 1 písm. b), nebo
2. osobou usazenou v jiném členském státě Unie, pokud je oprávněna k výkonu uvedené činnosti podle právních předpisů jiného členského státu Unie; ministerstvo je uznávacím orgánem podle zvláštního právního předpisu5a),
b) být součástí dokumentace14) při prokazování dodržení technických požadavků na stavby15),
c) být zpracován v souladu s prováděcím právním předpisem podle odstavce 6,
d) obsahovat protokol a grafické znázornění, jehož součástí je přiřazení klasifikačních tříd ukazatelům energetické náročnosti,
e) obsahovat doporučená opatření pro snížení energetické náročnosti budovy; tato povinnost se nevztahuje na průkaz, který u budovy prokáže dosažení mimořádně úsporné klasifikační třídy u celkové dodané energie budovy a neobnovitelné primární energie podle prováděcího právního předpisu podle odstavce 6.

(5) Povinnosti podle odstavců 1 až 3 se nevztahují na případy uvedené v § 7 odst. 5 písm. a), c), d), e), g), h), i) a j) a na budovy, které jsou kulturní památkou, anebo nejsou kulturní památkou, ale nacházejí se v památkové rezervaci.

(6) Vzor a obsah průkazu, způsob jeho zpracování a umístění průkazu v budově stanoví prováděcí právní předpis.

(7) Pokud vlastníkovi jednotky nebyl na písemné vyžádání předán průkaz podle odstavce 1 nebo 2, může jej nahradit vyúčtováním dodávek elektřiny, plynu a tepelné energie pro příslušnou jednotku za uplynulé 3 roky; v tom případě pro něj neplatí povinnost podle odstavce 3 písm. c).

(8) Průkaz zpracovaný pro budovu je také průkazem pro ucelenou část této budovy.

(9) Průkaz pro ucelenou část budovy je možné zpracovat pouze v případě, že tato ucelená část budovy má vlastní zdroj tepla nebo chladu nezávislý na zbývající části budovy nebo má samostatně měřenou a centrálně regulovanou dodávku energie nezávislou na zbývající části budovy.

(10) Průkaz se neopatřuje při prodeji nebo pronájmu budovy nebo ucelené části budovy, pokud se tak obě strany písemně dohodnou a jde o budovu, která byla vystavěna a poslední větší změna dokončené budovy na ní byla provedena před 1. lednem 1947

Vzhled průkazu

Průkaz energetické náročnosti budov od 31.8.2020


Tento průkaz je zákonným certifikátem energetické náročnosti budovy. Charakteristický vzhled určen prováděcí vyhláškou 264/2020 . Toto grafické pojetí průkazu je platné od 31.8.2020. Doba platnosti průkazu zůstane 10 let od okamžiku vzniku průkazu. Staré průkazy jsou 10 let platné od okamžiku jejich vzniku, a nesmí již moci být vytvářeny. Realizaci PENB smí provádět pouze osoba zapsaná v seznamu MPO jako energetický specialista s oprávněním k certifikaci budov.

Průkaz energetické náročnosti budov od 1.4.2013 do 31.8.2020


Tento průkaz je zákonným certifikátem energetické náročnosti budovy. Charakteristický vzhled určen prováděcí vyhláškou 78/2013 . Toto grafické pojetí průkazu je platné od 1.4.2013 do 31.8.2020. Doba platnosti průkazu zůstane 10 let od okamžiku vzniku průkazu.

Průkaz energetické náročnosti budov do 1.4.2013


Tento průkaz je zákonným certifikátem energetické náročnosti budovy. Charakteristický vzhled byl určen prováděcí vyhláškou 148/2007. Toto pojetí průkazu přestane být platné od 1.4.2013. To znamená, že průkazy vytvořené po 1.4.2013 již nesmí mít tento vzhled. Doba platnosti průkazu je 10 let od okamžiku vzniku průkazu.

Energetický štítek obálky budovy dle ČSN 730540-2:2011


Tento štítek je povinný od roku 2011 jako součást těch typů projektu topení kde dochází k pouzení průměrného součinitelu prostupu tepla Uem. viz. bod 5.2 citované normy. Tento štítek může vypracovat každý projektant nebo osoba co daný výpočet ovládá. Norma daný štítek připouštěla někdy od roku 2002 ale nebyl povinný. Od roku 2011 je již povinný pro projekty pro stavební povolení kde dochází k posouzení součinitele prostupu tepla. Pokud je součástí projektu PENB není nutno jej realizovat neboť Uem je součástí PENB

Otázky a Odpovědi (FAQ)

Jsem vlastníkem bytu(fyzická osoba,právnická osoba) a prodávám jej. Potřebuji průkaz? :

Ano, tato povinnost vám vyplývá ze zákona podle 406/2000 § 7a 3a) - podle zákona jste povinni předložit průkaz nebo jeho ověřenou kopii před uzavřením smlouvy o prodeji a také předat průkaz či jeho ověřenou kopii nejpozději před podpisem kupní smlouvy.


Jsem vlastníkem bytu(fyzická osoba,právnická osoba) a pronajímám byt. Potřebuji průkaz? :

Ano, tato povinnost vám vyplívá ze zákona podle 406/2000 § 7a (3) - podle zákona jste povinni předložit průkaz nebo jeho ověřenou kopii před uzavřením smlouvy o pronájmu a předat průkaz nájemci před podpisem nájemní smlouvy.


Nesplním-li zákonnou povinnost jaký mě hrozí postih? :

Zákon 406/2000 §12 (2) pro fyzické osoby = Statní energetická inspekce(SEI) může za daný přestupek uložit pokutu do 200 000 kč.(dle informací SEI bude daný přestupek posuzován vždy individuálně). Ovšem nabízí se možnost, jestli porušení zákonné povinnosti z vaší strany nebude umožňovat neplatnost smluv.
Zákon 406/2000 §12a (2) pro právnické osoby a fyzické podnikající = umožňuje SEI uložit pokutu až do výše 200 000 kč.


Provádím rekonstrukci v bytu. Potřebuji průkaz ? :

Pokud se na rekonstrukci nevztahuje povinnost žádosti stavebního povolení nebo ohlášení dle 183/2006(stavební zákon v aktuální změní § 103,§ 104)není nutno průkaz mít. Pokud se na rekonstrukci bude vztahovat stavební povolení a ohlášení stavby dle 406/2000 §7 bod 2 příp. bod 3 je nutné průkaz mít.


Prodávám/Pronajímám byt na bydlení o ploše menší než 50m2. Lze uplatnit možnost 406/2006 §7 bod 5 či §7a bod 5.

Tento bod se týká pouze domů a nikoliv bytových jednotek a to pouze v případech pro §7 bod 1(výstavba nových budov),bod 2(větší změna budovy),bod 3( jiné než větší změny budovy). Pro §7a dle bodu 5) odpadají povinnosti pokud je byt umístěn v domě jenž má energetickou vztažnou plochu do 50m2,(Energetická vztažná plocha je plocha všech podlaží ohraničené vnější hranou objektu), nebo je byt součástí stavby místa bohoslužeb a pro náboženské účely, či rodinou rekreaci dle bodu 5) písm. d


Vlastním byt ve kterém bydlím. Nepronajímám/Neprodávám jej a neplánuji jej prodat/nepronajímat. Potřebuji průkaz?

Ne, ze zákona pro vás jako majitele bytu nevyplývá naprosto žádná povinnost jej vlastnit. Je to jenom na vaší dobrovolnosti.


Prodávám/Pronajímám byt jenž mi/rodině slouží pro rodinnou rekreaci( např. apartmán na horách). Potřebuji průkaz?

Ne, pokud se na objekt vztahuje výjimka dle 406/2000 z §7a bod 5 s odkazem na §7 bod 5 d). Ovšem je možné že SEI po vás bude chtít doložit že daný bod splňujete(např. platby za energie apod.)


Prodávám/Pronajímám byt v bytovém domě. Pro celý bytový dům(např. družstevní,společenství vlastníků) již průkaz byl zpracován. Mohu použít jeho ověřenou kopii?

Ano, můžete. Průkaz zpracovaný pro budovu je také průkazem jednotlivé jednotky dle 406/2000 §7a bod 8. Nicméně upozorňuji, pokud každá jednotka má vlastní zdroj tepla( kotel), ohřev teplé vody, apod. nemusí být průkaz naprosto vypovídající.
Provádím rekonstrukci rodinného domu. Potřebuji průkaz ? :

Pokud se na rekonstrukci nevztahuje povinnost žádosti stavebního povolení nebo ohlášení není nutno průkaz mít. Pokud se na rekonstrukci bude vztahovat stavební povolení a ohlášení stavby dle 183/2006(stavební zákon v aktuální změní § 103,§ 104) je dle 406/2000 §7 bod 2 je nutné průkaz mít.( s výjimkami dle §7 bod 5)


Pokud provádím rekonstrukci rodinného domu a vztahuje se na mě povinost stavebního povolení a ohlášení musím splňovat požadavky na novostavby?

Podle § 7 bod 2 zákona o energiích jsou určeny požadavky na splnění. Tyto požadavky jsou specifikovány ve vyhlášce 264/2020 (dříve 78/2013) o PENB. Paragraf § 6 určuje, které požadavky je nutno pro typ výstavby splnit (např. bod 1 - novostavby, bod 2 - při větší změně dokončené budovy, bod 3 - přístavba a nádstavba větší jak 25% = nová budova). Parametry průkazu, o kterých se § 6 jedná jsou určeny § 3 bod 1 dané vyhlášky. Takže pokud neprovádíte rekonstrukci a přístavbu, která zvětší užitnou plochu o více jak 25% požadavky na novostavby se vás netýkají.


Pokud provádím rekonstrukci(větší změna dokončené budovy) rodinného domu a musím mít PENB, jaké požadavky tedy musím splnit

Dle vyhlášky 264/2020 dle § 3 a § 6 se jedná : ( povinost je nutno splnit pouze pro jednu z daných variant )
varianta a )
neobnovitelná primární energie za rok a průměrný součinitel prostupu tepla musí být menší než u referenčí budovy
varianta b )
celková dodaná energie za rok a průměrný součinitel prostupu tepla musí být menší než u referenční budovy
varianta c )
pro všechny nové a měněné stavební prvky součinitele prostupu tepla jednotlivých konstrukcí na systémové hranici musí být menší než u refereční budovy určené dle tab. 2 z 264/2020 ( česky řečeno musí být Učko nižší než normové )
varianta d )
pro všechny nové a měněné technické systémy(např. kotle,bojleru,rekuperační jednotky) musí být vyšší než hodnota referenční definovaná přílohou tab.3 z 264/2020


Jsem vlastníkem Rodinného domu(fyzická osoba,právnická osoba) a prodávám jej celý nebo jenom ucelenou část budovy. Potřebuji průkaz? :

Ano,tato povinnost vám vyplývá ze zákona podle 406/2000 § 7a 2b) 2c) - podle zákona jste povinni předložit průkaz nebo jeho ověřenou kopii před uzavřením smlouvy o prodeji a předat průkaz nebo jeho kopii nejpozději při podpisu smlouvy o prodeji. Dle § 7a 2a) jste povinni v okamžiku zahájení prodeje rodinného domu povinni zajistit zpracování průkazu.


Jsem vlastníkem Rodinného domu(fyzická osoba,právnická osoba) a pronajímám celý dům. Potřebuji průkaz? :

Ano,tato povinnost vám vyplývá ze zákona podle 406/2000 § 7a 2b) 2c) - podle zákona jste povinni předložit průkaz nebo jeho ověřenou kopii před uzavřením smlouvy o pronájmu a předat průkaz nebo jeho kopii nejpozději při podpisu smlouvy o pronájmu. Dle § 7a 2a) jste povinni v okamžiku zahájení pronájmu celého rodinného domu povinni zajistit zpracování průkazu.


Jsem vlastníkem Rodinného domu a pronajímám ucelenou část objektu(např. více-generační RD, pronájem celého jiného patra). Potřebuji průkaz? :

Ano, tato povinnost vám vyplývá ze zákona podle 406/2000 § 7a 2b) 2c) - podle zákona jste povinni předložit průkaz nebo jeho ověřenou kopii před uzavřením smlouvy o pronájmu a předat průkaz nebo jeho kopii nejpozději při podpisu smlouvy o pronájmu.


Jsem vlastníkem Rodinného domu jenž má plochu menší než 50 m2 a chci jej prodat/pronajmout. Potřebuji průkaz? :

Ne, nepotřebujete průkaz. Nicméně upozorňuji že do plochy se počítá plocha všech podlaží a plocha je ohraničena vnější hranou objektu.


Chci si stavět Rodinný dům. Potřebuji průkaz? :

Ano, pro stavební povolení a ohlášení stavby dle 183/2006(stavební zákon v aktuální změní § 103,§ 104) potřebujete průkaz dle 406/2000 §7 bod 1 d) .Bez něj nemůžete dostat stavební povolení a stavební úřad u ohlášení stavby se k dané stavbě záporně vyjádří.


Chci si stavět Rodinný dům,Bytový dům atd.. Stavební úřad požaduje vyjádření dotčeného úřadu. :

Podle zákona 406/2000 §7 bod 1 je povinnost pro každé stavební povolení,ohlášení stavby mít k dispozici kladné vyjádření dotčeného orgánů (dotčený orgán dle 406/2006 jsou státní energetická inspekce,ministerstva). Nutné podklady pro vyjádření jsou projekt dle 183/2006, PENB.


Vlastním nemovitost staršího data realizace - začátek 20. století,19.století ( např. centrum města ) a průkaz mi vyšel v klasifikaci D,E,F

Pro novostavby je nutné aby objekt byl v pásmu A,B,C jinak nedostane stavební povolení. U objektů již postavených není nutno splnění tohoto kritéria. U těchto objektů to jenom znamená že objekty jsou nehospodárné či mimořádně nehospodárné.
Pozn. Staré objekty dle mých zkušeností (v centrech měst)se nemohou NIKDY se dostat do pásma A,B,C i D.


Vlastním nemovitost jenž je kulturní památkou. Potřebuji průkaz při prodeji,pronájmu celého objektu, pronájmu ucelené části?

Ano, potřebujete. Na tyto objekty se nevztahuje výjimka 406/2000 § 7a bod 5) s odkazem § 7 bod 5 písmeno b)


Vlastním nemovitost jenž je kulturní památkou. Potřebuji průkaz při výstavbě, větší či menší změny dokončené budovy?

Ne, nepotřebujete. Na tyto objekty se vztahuje výjimka 406/2000 § 7 bod 5) b)


Nesplním-li zákonnou povinnost jaký mě hrozí postih? :

Zákon 406/2000 §12 (2) pro fyzické osoby. Statní energetická inspekce může za daný přestupek uložit pokutu do 200 000 kč.(dle informací SEI bude daný přestupek posuzován vždy individuálně). Ovšem nabízí se možnost, jestli porušení zákonné povinnosti z vaší strany nebude umožňovat neplatnost smluv.
Zákon 406/2000 §12a (2) pro právnické osoby a fyzické podnikající = umožňuje SEI uložit pokutu až do výše 200 000 kč.
Jsem vlastníkem(fyzická osoba,právnická osoba) komerční nemovitosti (např. hala, administrativní dům, továrna, obchodního centra, bytový dům) a celou nemovitost prodávám nebo prodávám pouze ucelenou část budovy. Potřebuji průkaz? :

Ano, tato povinnost vám vyplývá ze zákona podle 406/2000 § 7a bod 2-a-1 - podle zákona jste povinni zajistit zpracování průkazu. Dále předložit průkaz nebo jeho ověřenou kopii před uzavřením smlouvy o prodeji a předat průkaz či jeho ověřenou kopii v okamžiku při podpisu kupní smlouvy


Jsem vlastníkem(fyzická osoba,právnická osoba) komerční nemovitosti (např. hala, administrativní dům, továrna, obchodního centra, bytový dům) a celou nemovitost pronajímám. Potřebuji průkaz? :

Ano, tato povinnost vám vyplývá ze zákona podle 406/2000 § 7a 2-a-2 - podle zákona jste povinni zajistit zpracování průkazu. Dále předložit průkaz nebo jeho ověřenou kopii před uzavřením smlouvy o pronájmu a předat průkaz nebo jeho ověřenou kopii nájemci v den podpisu smlouvy o pronájmu.


Jsem vlastníkem(fyzická osoba,právnická osoba) komerční nemovitosti (např. hala, administrativní dům, továrna, obchodního centra, bytový dům) a pronajímám ucelenou část budovy. Potřebuji průkaz? :

Ano, tato povinnost vám vyplývá ze zákona podle 406/2000 § 7a 2-a-3 - podle zákona jste povinni zajistit zpracování průkazu. Dále předložit průkaz nebo jeho ověřenou kopii před uzavřením smlouvy o pronájmu a předat průkaz nebo jeho ověřenou kopii nájemci v den podpisu smlouvy o pronájmu..


Nesplním-li zákonnou povinnost jaký mě hrozí postih? :

Zákon 406/2000 §12 (2) pro fyzické osoby = na toto pamatuje. Statní energetická inspekce může za daný přestupek uložit pokutu do 200 000 kč.(dle informací SEI bude daný přestupek posuzován vždy individuálně). Ovšem nabízí se možnost, jestli porušení zákonné povinnosti z vaší strany nebude umožňovat neplatnost smluv.
Zákon 406/2000 §12a (2) pro právnické osoby a fyzické podnikající = umožňuje SEI uložit pokutu až do výše 200 000 kč.
Jakou dobu průkaz platí ?

Platnost průkazu je 10 let. viz. 406/2000 §6a - bod 2 a 318/2012 §7a - bod 4


Jsou i postihy pro zpracovatele průkazu ? (např. za špatně spočtený průkaz, zrealizování průkazu bez kvalifikace energetického specialisty)

Ano, jsou. Této problematice se věnuje v 406/2000 §12. K udělení postihu je oprávněn dotčený orgán (SEI) viz. 406/2000 §12b


Mám chatu a chci ji prodat/pronajmout. Potřebuji průkaz ?

Ne, nepotřebujete. Objekty typu rekreační výstavba jsou od povinnosti mít průkaz osvobozeny. Dle 406/2000 §7 bod 5 d), definice rekreačního objektu viz. vyhláška č.501/2006 Sb v aktuálním znění


Stavíme/Rekonstruujeme/Pronajímáme/Prodáváme kostel(chrám,svatyni,synagogu). Potřebujeme průkaz PENB? :

Ne, nepotřebujete. Objekty určených/navrhovaných a obvykle užívaných jako místa bohoslužeb a pro náboženské účely jsou od povinnosti mít průkaz osvobozeny. Dle 406/2000 §7 bod 5 c)


Co to energeticky vztažná plocha? :

Jedná se o součet ploch všech podlaží ohraničené vnější fasádou, které využívajíc energii.(např. jsou vytápěny,osvětleny,větrány,atd..)


Co to je větší změna budovy? :

Jedná se o stavební úpravy jenž se dotknou více jak 25% celkové plochy obálky(fasády vč. oken,dveří,střechy, podlahy ve styku se zeminou) budovy.Dle §2 bod 1) písm s) dle vyhlášky 406/2000


Zatepluji fasádu, jak se to zatřídí? :

Jedná se o stavební úpravy jenž se dotkne více jak 25% celkové plochy obálky dle §2 bod 1) písm s) dle vyhlášky 406/2000, takže se jedná o větší změnu budovy.


Přistavuji k domu. Objem po realizaci bude o 30% vyšší.

Dle vyhlášky 264/2020 §6 písmeno 3 objem budovy není podstatný, v tomto případě hraje roli energeticky vztažná plocha. Pokud vzroste energeticky vztažná plocha o více jak 2,5 krát ( 250 % ) je nutno považovat při stanovení referečních hodnot řešený objekt za novou budovu, v jiném případě (např. nárust pouze o 120%) se jedná o větší změnu bodovy.


Co to je ucelená část budovy? :

Dle 406/2000 §2 bod 1) písm q) Jedná se o část budovy(nemovitosti) schopné samostatného provozu(vykovávání funkce[účelu]) bez ohledu na funkční provoz zbytku stavebního objektu. Projevem vlastností ucelené části budovy je oddělení od zbytku objektů stěnami, vlastní hospodaření z energiemi, vlastními uzávěry vody, přibližně stejná vnitřní teplota, atd.. Např. bytová jednotka v bytovém domě, obchod v obchodním centru, obchod v polyfunkčním domě, bytová jednotka ve více-generačním rodinném době,řadový dům atd..


Nalezl(někdo/známí mi poradil) jsem cenu za průkaz 500 kč, 1000 kč, 2000 kč. Proč ho nabízíte všude tak draze, když to někdo dokáže levněji?

Cena za průkaz je skutečně za 500,1000 kč, nerealizovatelná. Samozřejmě je to o osobní ceně(hodinové taxe) daného energetického specialisty. Většina lidí oprávněná k zrealizování PENB na průkaz potřebuji min. den,dva ( např. Byt, jednoduchý Rodinný dům) a to za předpokladu že budou mít k dispozici kompletní projektovou dokumentaci ( stavební, vytápění/chlazení, elektro, vzt, vodu,Meření a Regulaci atd.. ). Pokud dokumentace není k dispozici je nutná prohlídka na místě(místní šetření), zaměření stavby, průzkum konstrukcí ( zjednodušená verze passportu stavby atd..) a i při velmi vysoké konkurenci na trhu se prostě do nižších cenových hodnot nedostanete. Samozřejmě větší objekty zaberou času i několikanásobně více(týden, max.dva)
Pokud chcete mít aspoň představu o množství hodnot nutných k sestavení PENB doporučuji prohlédnout si NKN( Národně kalkulační nástroj)


Mám průkaz zrealizovaný ve starém grafickém pojetí.( např. dle vyhlášky 148/2007, 78/2013) Je možné jej použít při prodeji,pronájmu ?

Ano, platnost průkazu je od data vytvoření 10 let. To, že nyní existuje nové grafické pojetí nijak neruší platnost vašeho již zrealizovaného průkazu. I když průkazy dle výhlášky 148/2007 jejich platnost vyprší v roce 2023.


Ceník

Orientační cena průkazu :


Cena průkazu je orientační a smluvní, neboť pracnost se zde skutečně liší případ od případu. Nicméně přesto zde uvedu klíčové oblasti které zásadně ovlivňují cenu průkazu. Cena zde zjištěna by se neměla lišit od potvrzující nabídky o 20%. Přesto doporučuji zaslat mail s informacemi (podklady), které nám pomohou přesně vám nabídnout cenu.

Základní cena za typ objektu (bez započtení ceny za podklady)
Rodinný dům Bytový dům Hala Administrativní budova Obchodní centrum Bytová jednotka
od 3300 kč od 7500 kč od 11500 kč od 13500 kč od 14500 kč od 2500 kč

Ke správnému vypracování PENB jsou nutné podklady. V ideálním případě se musí jednat o dokumentaci skutečného provedení dle vyhlášky 499/2006 , alternativně o dokumentaci stavebního povolení. Přesněji se jedná o archtitektonicko- stavební řešení ( obsahující: technickou zprávu, půdorysy podlaží, řezy) a technické řešení budov ( voda, ústřední vytápění a chlazení, elektro, vzt, MaR, a to opět v provedení technické zprávy,půdorysů a řezů ). Pokud daná dokumentace neexistuje je nutno provést zaměření na místě (místní šetření), prostudovat veškeré technické zařízené ( kotel, vzduchotechniku, systém vytápění, osvětlení, ohřev teplé vody atd. Cena za toto zaměření se samozřejmě odvíjí od velikosti objektu a vzdálenosti. Upozorňuji, že se nejedná o dodatečný passport stavby pouze zjednodušující popis a zákres skutečného stavu věcí.

Úroveň podkladů
Nejsou žádné, nutné zaměřit Papírové provedení - dokumentace Digitální verze - podkladů
od 2500 kč od 1000 kč od 500 kč


Cena za zaměření v závislosti na velikosti podlahové plochy
do 100m2 do 200m2 do 500m2 do 1000m2 do 2000m2 do 5000m2 do 10000m2 více 10000m2
od 2500 kč od 7500 kč od 15 000 kč od 28 000 kč od 36 000 kč od 64 000 kč od 105 000 kč nad 120 000 kč
Adresa :

Michalovic Projects spol. s r.o. Prlov 173 PSČ 756 11

Mail :

robert.michalovic@michalovic-projects.cz

Telefon :
+420 608 158204

Michalovic Projects spol. s r.o. se sídlem Prlov 173, zapsané u Krajského soudu v Ostravě. IČ:28621921

Copyright © 2020 Michalovic Projects spol. s r.o. Návrh TemplateGarden